این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی بهینه سازی و کنترل بهینه در علوم زیستی


:: Optimization and Optimal Control in Life Sciences
دکتر سهراب عفتی (مدیر محور)
 استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Sohrab Effati (Chair of the Scientific Committee)
Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

 

Dr. Cristiana J. Silva

Assistant researcher at Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA), Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugal
 

دکتر ناصر آخوندی روشناوند

استادیار گروه ریاضیات و کاربردها، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
 

Dr. Nasser Akhoundi

Assistant Professor at Damghan University in the Department of Mathematics and Computer Science

دکتر عقیله حیدری
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور
 

Dr. Aghileh Heydari

Professor at Department of Mathematics, Payame Noor University(PNU), Mashhad, Iran
 

دکتر امید سلیمانی فرد

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Omid Solaymani Fard
Associate Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran


 
دکتر محمدرضا ضرابی

استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
 

Dr. Mohammad Reza Zarrabi

Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, School of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
 
دکتر مرتضی فتوحی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
 

Dr. Morteza Fotouhi

Associate Professor at Department of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی
استاد گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Alireza Fakharzadeh Jahromi

Professor at Department of Mathematics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
دکتر  محمدهادی فراهی
     استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
 

Dr Mohammad Hadi Farahi

Professor at Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

دکتر علی عباسی ملایی

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
 

Dr. Ali Abbasi Molai

Associate professor at  Department of Applied Mathematics, School of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
 
دکتر سمیه نعمتی

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران
 

Dr. Somayeh Nemati

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
 

دکتر اکبر هاشمی برزآبادی

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده .علوم، دانشگاه علم و فناوری مازندران


Dr. Akbar Hashemi Borzabadi
Associate Professor at Department of Applied Math., University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran


دکتر محسن یوسف‌نژاد
    استادیار  بخش ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 

Dr. Mohsen Yousefnezhad

Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran


 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)