این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی بیوانفورماتیک


:: Scientific Committee of Bioinformatics

 
 
 
دکتر چنگیز اصلاح‌چی (مدیر محور)
استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
 

Dr. Changiz Eslahchi (Chair of the Scientific Committee)

Professor at Department of Computer and Data Sciences, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Dr. Rob Ewing
Associate Professor at B85 Biological Sciences, University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UKDr. Rovshan IbrahimKhalil Khalilov
Professor at Baku State University, Baku, Azerbaijan


 

Dr. Mohammad Kohandel

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, Ontario, Canada 

Dr. Khayala Rajab Mammadova
Assistant professor at Biochemistry Department, Public Health faculty, Baku, Azerbaijan


Dr. Zahra Razaghi-Moghadam
Researcher at Systems Biology and Mathematical Modeling, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 14476, Potsdam, Germany

 

Dr. Elnaz Saberi Ansari

PostDoc at Laboratory of Translational Research in Pediatric Oncology,  Institut Curie, Paris, France


Dr. Ulf Schmitz

Associate Profess at College of Public Health, Medical and Veterinary Sciences, James Cook University

 

Dr. Fatemeh Vafaee

1- Deputy Director, UNSW Data Science Hub;
2-
Senior Lecturer at Computational Biology, Bioinformatics;
3-
Team Leader of AI in Biomedicine Laboratory, School of Biotechnology and Biomolecular Sciences, UNSW SYDNEY, Australia
 

دکتر ابوالفضل برزگر

دانشیار گروه زیست، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز


Dr. Abolfazl Barzegar
Associate Professor at Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran


دکتر حمید پزشک

    استاد گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

Dr. Hamid Pezeshk

Professor at School of Mathematics, Statistics and Computer Science, Tehran University, Tehran, Iran
دکتر محمود رضا دلاور

استاد گروه نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

Dr. Mahmoud Reza Delavar
Professor at School of Surveying and Geospatial Eng., College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran 
دکتر سجاد رحمانی

دانشیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
 

Dr. Sajjad Rahmany

Associate Professor at School of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran


 


دکتر امیر رحیمی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسباتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی، گروه پزشکی مولکولی


 


دکتر حمزه رحیمی
استادیار گروه پزشکی مولکولی، انستیتو پاستور

Dr. Hamzeh Rahimi
Assistant Professor at Department of Molecular Medicine, Pasteur Institute of Iran, Tehran Iran

 


دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

Dr. Mohammadbagher Rezaee
Professor at Research Institute of Forest and Rangeland, Tehran, Iran

 

دکتر فاطمه  زارع میرک آباد

استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپبوتر، دانشگاه امیرکبیر
 

Dr. Fatemeh Zare-Mirakabad

Assistant Professor at Department of Mathematics and Computer Science, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran


 دکتر مهدی صادقی
دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 

Dr. Mehdi Sadeghi

Associate Professor at Department of Medical Genetics, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

دکتر مهدی صادقی
استادیار گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، پردیس علوم، دانشگاه سمنان
 

Dr. Mehdi Sadeghi

Assistant Professor at Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Science, Semnan University, Semnan, Iran


دکتر سیدهاشم طبسی

استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه  دامغان
 

Dr. Seyed Hashem Tabasi

Assistant Professor at Department of Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran

دکتر داود عاجلو
استاد گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان
 

Dr. Davood Ajloo

 Professor at School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
 

دکتر سید شهریار عرب

دانشیار گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

Dr. Seyed Shahriar Arab
Associate Professor at Biophysics Department, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

دکتر آرش عظیم زاده ایرانی
استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
 

Dr. Arash Azimzadeh Irani

Assistant Professor at school of mathematics and computer science, Damghan university, Damghan, Iran
دکتر پریسا فرخ

استادیار گروه سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان

Dr. Parisa Farrokh

Assistant professor at Department of Cell. and Molecular Biology, School of Biology, Damghan University, Damghan, Iran
 

دکتر محمود معلم

استادیار گروه علوم کامپیوتر،  دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان

Dr. Mahmoud Moallem
Assistant professor at Department of Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Science, Damghan University, Damghan, Iran


دکتر زرین مینوچهر

دانشیار گروه سیستم بیوتکنولوژی، پژوهشکده صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 

Dr. Zarrin Minuchehr

Associate Professor at National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
دکتر عباس نوذری

دانشیار گروه  علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
 

Dr. Abbas Nowzari

Associate Professor at Department of Computer Science, School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iran


 
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)