این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

poster