این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: Registration Fees


Registration Fees for Foreign Nations

Before Oct, 30th 
 Student participants: 250 US $
 Non-student participants: 300 US $

Late Registration 
 Student participants: 350 US $
 Non-student participants: 400 US $


Registration Fees for Iranian Nations

Before Oct, 30th 
 Student participants: 800,000 IRR
 Non-student participants: 1,200,000 IRR

Late Registration 
 Student participants: 1,000,000 IRR
 Non-student participants: 1,500,000 IRR

poster