این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی مدل‌سازی ریاضی در علوم زیستی و پزشکی


:: Scientific Committee of Mathematical Modeling in Biological and Medical Sciences

 


 
دکتر غلامرضا رکنی لموکی (مدیر محور)
دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
 

Dr. Gholam Reza Rokni Lamouki (Chair of the Scientific Committee)

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iran





Dr. Carlo Cattani

Professor (Habilitation) at Engineering School, Deim, Tuscia University, Largo dell’Università 4, 01100 Viterbo, Italy





Dr. Rovshan IbrahimKhalil Khalilov
Professor at Baku State University, Baku, Azerbaijan




Dr. Mohammad Kohandel

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, Ontario, Canada 




 

Dr. Frithjof Lutscher

Professor at Department of Mathematics and Statistics, and Department of Biology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada




Dr. Sepideh Mirrahimi

Professor at Institute Montpellierain Alexander Grothendieck




Dr. Jahed Naghipoor

1- Postdoctoral Graduate, Senior Data Scientist, Alexander Thamm GmbH, Frankfurt, Germany;
2-
Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran





Dr. Zahra Razaghi-Moghadam
Researcher at Systems Biology and Mathematical Modeling, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 14476, Potsdam, Germany





Dr. Padmanabhan Seshaiyer
Professor at Mathematical Sciences, George Mason University, USA




 

Dr. Vahid Shahrezaei

Associate Professor at Department of Mathematics, Imperial College London, UK




Dr. Cristiana J. Silva

Assistant researcher at Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA), Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugal





دکتر رضا اکبری
    دانشیار گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Reza Akbari

Associate Professor at Department of Computer Engineering and Information Technology, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran




 

دکتر ابوالفضل برزگر

دانشیار گروه زیست، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز


Dr. Abolfazl Barzegar
Associate Professor at Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran


 

دکتر مجید حسن پورعزتی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد
 

Dr. Majid Hassanpourezatti

Assistant Professor at Department of Biology, Basic Sciences School, Shahed University, Tehran, Iran




 
دکتر  امید ربیعی مطلق

    دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند


Dr. Omid RebieiMotlagh
Associate Professor at Department of Mathematics, University of Birjand, Iran



دکتر محمدحسین رحمانی دوست
    استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور

Dr. M.H. Rahmani Doust
Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran



دکتر محمدحسین روزبهانی

استادیار دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران
 

Dr. Mohammad Hossein Roozbahani

School of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran




دکتر منصور سراج
    دانشیار گروه ریاضی، دانشکده  علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
 

Dr. Mansour Saraj

Associate Professor at Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz, Iran




 

دکتر امید سلیمانی فرد

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Omid Solaymani Fard

Associate Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran




دکتر سعید سید آقا بنی هاشمی
    استادیار گروه علوم و تکنولوژی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، ایران
 

Dr. Saeed Seyed agha Banihashemi

Assistant Professor at School of International Relation of Ministry of Foreign Affairs of Iran, Iran-Japan




دکتر رضوان صالحی
    استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس
 

Dr. Rezvan Salehi

 Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences,

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran




 

دکتر عبداله صفری

استادیار گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه تهران
 

Dr. Abdollah Safari

Assistant Professor at Department of Statistics and Computer Science, Faculty of Mathematics, University of Tehran, Tehran, Iran





دکتر آمنه طالعی
     استادیار گروه آنالیز عددی، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Ameneh Taleei

Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran





دکتر سهراب عفتی
    استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Sohrab Effati
Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad



دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

استاد گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز 
 

Dr. Alireza Fakharzadeh Jahromi

Professor at Department of Mathematics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran





دکتر محمد هادی فراهی
    استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
 

Dr. Mohammad Hadi Farahi

Professor at Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran





دکتر آتنا قاسم آبادی
    استادیار مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 

Dr. Atena Ghasemabadi

Assistant Professor at Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran




 

دکتر فاطمه هلن قانع استادقاسمی

استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد


Dr. Fateme Helen Ghane Ostadghassemi
Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran



دکتر رضا معمارباشی
    دانشیار گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

Dr. Reza Memarbashi
Associate Professor at Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics, and Computer Science, Semnan University



خانم زهرا نجاتی درچه
    دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه کاشان
 

Zahra nejati

PhD student of Electrical Engineering, Faculty of Computer and Electrical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran





دکتر محسن یوسف‌نژاد
    استادیار بخش ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 

Dr. Mohsen Yousefnezhad

Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran



 



پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)